Login Chaang Express Shop

 

 

 

สำหรับ สาขา และ Drop point   Login เข้าใช้งานระบบ 4 ขั้นตอนง่ายๆ

1. รับ พัสดุ  EMS สมาชิก  Chaang Express

2.บันทึกข้อมูล ผู้รับ-ผู้ส่ง, ต้นทาง-ปลายทาง

3.ตรวจสอบ น้ำหนัก และออก Codeส่ง EMS

4. พิมพ์เอกสารใบจ่าหน้า , ออกใบเสร็จรับเงิน


นำส่งพัสดุที่ ไปรษณีย์ ช่อง Drop off ( ไม่ต้องชำระค่าบริการ)
ขำระด้วยการเติมเงินก่อนทำรายการออก Code EMS